Predmety

Bakalárske štúdium Inžinierske štúdium

Bakalárske štúdium - povinné predmety

STATIKA
1. ročník, letný semester
garantuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
zabezpečuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

Koncepcia tohto predmetu je volená tak, aby študent dokázal riešiť problematiku statiky bodu, telesa a sústavy telies (mechanizmy, prútové sústavy). Vnútorné statické účinky. Pasívne odpory. Tažisko geometrických a hmotných útvarov. Mechanickú prácu. Princíp virtuálnych prác

Stručná osnova predmetu:
Pojmy - priestor, sila, hmotný bod, tuhé teleso, základné axiómy statiky. Sila v rovine a v priestore, moment sily k bodu a k osi, silová sústava, jej posuvné a otáčavé účinky, ekvivalencia silových sústav a rovnováha silovej sústavy, ťažisko hmotných útvarov. Uloženie a rovnováha telesa v rovine a v priestore, zloženie a vytváranie sústav telies, kinematické dvojice a ich statické nahradenie. Metódy riešenia prútových sústav a mechanizmov. Drsnosť väzieb a pasívne odpory. Mechanická práca, výkon, účinnosť.
Viac informácií

Materiály:
Statika príklady ku skúške

DYNAMIKA
2. ročník, zimný semester
garantuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
zabezpečuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

Cieľom predmetu je pochopiť základné zákony kinematiky a dynamiky (kinetiky) hmotného bodu, telies a sústav telies. Dôraz je kladený na kmitanie hmotných bodov a telies a riešenie konkrétnych príkladov.

Stručná osnova predmetu:
Všeobecné princípy. Kinematika a dynamika hmotného bodu - priamočiary a krivočiary pohyb. Sústavy hmotných bodov, relatívny pohyb a pohybové rovnice. Kinematika a dynamika telesa v rovine, posuvný pohyb, rotačný pohyb a všeobecný rovinný pohyb. Bilancia mechanickej energie a práca vonkajších síl. Kmitanie hmotného bodu a telesa s jedným až troma stupňami voľnosti. Ráz telies.
Viac informácií

Materiály:
Dynamika prednášky
Dynamika priklady
Dynamika otazky

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ 1
2. ročník, letný semester
garantuje: prof. Dr. Ing. Milan Sága
zabezpečuje: prof. Dr. Ing. Milan Sága

Cieľom predmetu je naučiť poslucháčov základné metodiky a postupy, pomocou ktorých analyzujeme namáhanie a pretváranie pružných telies a ich sústav. Jadrom je dimenzovanie konštrukčných uzlov a ich celkov.

Predmet obsahuje základné princípy mechaniky telies. Zámerom je metodická prezentácia základných koncepcií v analýze prvkov namáhaných osovým zaťažením, krutom, ohybom a tlakom

Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá analýzou napätosti a deformácie nosných konštrukcií a ich prvkov. Bude vykonaný rozbor základných druhov namáhania ako sú ťah-tlak, krut, ohyb. Na základe získaných informácií budú prednášané postupy riešenia zložitejších úloh, ako sú prútové konštrukcie, rovinné i priestorové rámy. Tiež bude riešená problematika straty stability štíhlych prútov. Výsledkom štúdia každej tematickej oblasti budú vedomosti o výpočtoch pretvorenia a dimenzovaní.
Viac informácií

Bakalárske štúdium - voliteľné predmety

Operačné systémy UNIX
1. ročník, letnný semester
garantuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
zabezpečuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

Predmet je zameraný na oboznámenie sa študentov s operačnými systémami unix a to hlavne LINUX. Študenti sa oboznámia s filozofiou týchto operačných systémov, zvládnu prácu v textovom ako aj grafickom používateľskom rozhraní. Po absolvovaní predmetu získajú vedomosti a skúsenosti potrebné pre bežnú prácu v týchto systémoch.

Stručná osnova predmetu:
Vznik a vývoj operačných systémov na báze UNIX. Prihlásenie používateľa do systému, jeho práva v systéme. Súborový systém, práca so súbormi a procesmi. Práca v počítačových sieťach a na serveroch, počítačová sieť Internet. Grafické používate?ské prostredie (Gnome) a možnosti X Window. Grafické a textové editory, balík programov OpenOffice. Zdroje voľne prístupných programov, ich inštalácia, kompilácia. Základy administrácie operačných systémov UNIX.
Viac informácií

Počítačová grafika a jazyk Matlab
2. ročník, letný semester
garantuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
zabezpečuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

Cieľom predmetu je oboznámenie sa s matematickou formuláciu jednoduchých kriviek a plôch. Zvládnutie základnej práce v programe MATLAB a aplikácie vedomosti o krivkách a plochách, sledovanie správania sa týchto objektov na základe zmeny ich parametrov. Absolvovaním predmetu získa študent vedomosti potrebné pre používanie takýchto geometrických entít pri tvorbe zložitých modelov v MKP.

Stručná osnova predmetu:
Základy počítačovej geometrie - homogénne súradnice, matice transformácií (translácia, rotácia, homotétia, osová a rovinová súmernosť), skladanie transformácií. Krivky - algebraický a geometrický tvar vektorovej rovnice, vektor dotyčnice. Analytická reprezentácia voľných kriviek (Fergusonova kubika, Bezierove a B-splajnové krivky) a ich modelovanie na PC. Plochy - algebraický a geometrická tvar ich vektorového vyjadrenia, dotykový a skrutový vektor, normála plochy. Modelovanie segmentov volných plôch (Ferguson, Coons, Bezier, B-splajn) na PC.
Viac informácií

Tvorba geometrických modelov
2. ročník, letný semester
garantuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
zabezpečuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

Predmet je zameraný na tvorbu geometrických modelov používaných v MKP. Študenti si osvoja základy hierarchického modelovania ako aj importovania a následnej úpravy modelov z CAD systémov. Nosnou častou predmetu je modelovanie v programe ANSYS a importovanie modelov z programu Pro/Engineer.

Stručná osnova predmetu:
Zadávanie bodov a ich spájanie čiarami, modelovanie čiar pomocou transformácii, vytváranie zložitých čiar kombinovaním jednoduchých typov. Modelovanie plôch z obrysových čiar ako aj modelovanie splajnových plôch. Generovanie objemov. Modelovanie v module ADINA-M jednoduché operácie s objektami. Importovanie geometrie vo formáte IGES. Prepojenie programov ADINA a Pro/Engineer. Modelovanie v programe GiD. Tipy MKP sieti a ich generovanie
Viac informácií

Softvér a modelovanie v mechanike 1
3. ročník, zimný semester
garantuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
zabezpečuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s numerickými základmi modelovania konštrukcií pomocou konečných prvkov a ukázať praktické aspekty modelovania v MKP. Pozornosť je sústredená na modelovanie lineárnych problémov staticky a dynamicky zaťažených konštrukcií zložených z prútových, nosníkových, telesových a škrupinových prvkov.

Stručná osnova predmetu:
Formulácia metódy konečných prvkov pomocou posunutí (izoparametrické 2D prvky, matica tuhosti prvku, numerická integrácia, výpočet napätí). Prvky vyššieho rádu, statické ekvivalentné zaťaženia. 3D, doskové a škrupinové prvky. Materiálové vlastností: Izotropné, orthotropné, anizotropné. Statické a geometrické okrajové podmienky. Symetria a antisymetria. Tvorba modelu. Objemové modelovanie a priame generovanie. Problém vlastnej hodnoty (voľné kmitanie), modálna analýza. Explicitná a implicitná časová integrácia.
Viac informácií

Programovanie v jazyku C a C++
3. ročník, zimný semester
garantuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
zabezpečuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

Cieľom predmetu je zvládnutie princípov štruktúrovaného programovania s náväznosťou na jazyku C. Základy objektovo orientovaného programovania a jazyk C++. Študenti po absolvovaní predmetu budú vedieť samostatne tvoriť algoritmy a jednoduché jednoúčelové programy na riešenie bežných inžinierskych problémov.

Stručná osnova predmetu:
Štandardný vstup a výstup, práca so súbormi, booleovske výrazy, riadenie toku dát, funkcie a ich parametre, práca s pamäťou, pointre, polia, štruktúry. Základné rozdiely v algoritmizácii úloh pre objektovo orientované jazyky. Triedy ich vlastnosti a metódy, dedičnosť, polymorfizmus, vstupno-vystupné operácie, preťažovanie operátorov.
Viac informácií

Kmitanie mechanických sústav
3. ročník, letný semester
garantuje: prof. Dr. Ing. Milan Sága
zabezpečuje: prof. Dr. Ing. Milan Sága

Cieľom predmetu je rozšíriť vedomosti poslucháčov z predmetu dynamika so zreteľom na analýzu kmitania strojov. Študenti získajú prehl(ad a vedomosti o metódach tvorby dynamických a následne matematických modelov a ich riešeniach.

Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá analýzou postupov tvorby pohybových rovníc mechanických systémov a metódami ich riešenia. Budú analyzované úlohy dynamiky tuhých aj poddajných telies so zameraním na získanie základných dynamických informácií ako sú modálne a spektrálne vlastnosti, amplitúdo - frekvenčné charakteristiky, odozva na budenie všeobecného charakteru riešená v časovej oblasti atď.. Uvedené problémy budú implementované a riešené v jazyku MATLAB.
Viac informácií

Softvér a modelovanie v mechanike 2
3. ročník, letný semester
garantuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
zabezpečuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

Študenti sú oboznamovaní s geometrickým a materiálovým nelineárnym správaním sa konštrukcií (veľké posunutia, veľké deformácie a veľké rotácie) a s modelovaním týchto efektov pomocou metódy konec(ných prvkov.

Stručná osnova predmetu:
Nelineárna statická analýza. Zdroje nelinearít. Materiálové a geometrické nelinearity. Nelinearity a numerická matematika. Newton-Raphsonova metóda. Iterácia rovnováhy. Analýza kolapsu konštrukcií a lineárny vzper. Výpočet kritických zaťažení. Materialové nelinearity. Bilineárne a multilineárne spevňovanie materiálov. Kontakt telies. Definovanie základných pojmov. Kontaktný a cieľový povrch. Typy kontaktných prvkov. Postup riešenia.
Viac informácií


Copyright © KAME 2013