Profil absolventa
Absolvent inžinierskeho stupňa štúdia

Inžinier aplikovanej mechaniky - tvorivo využíva metódy výpočtu, simulácie a verifikácie modelových riešení pri návrhu mechanických sústav a konštrukcií. Má primerané vzdelanie z informačných technológii, cudzích jazykov a ekonomicko-právnych aspektov odboru. Vie správne formulovať technické problémy, dokáže ich analyzovať a riešiť. Má prehľad o všeobecných i odborových prístupoch a metódach. Má schopnosť komplexne posudzovať a rozpoznať čo je pri návrhu a diagnostike mechanickej sústavy a konštrukcie podstatné a to nielen vo vzťahu k riešenému problému, ale aj k okoliu a životnému prostrediu. Ovláda moderné numerické metódy výpočtovej mechaniky na identifikáciu a analýzu polí, ako je napr. metóda konečných a nekonečných prvkov a pásov, hraničných prvkov a iné. Má široké uplatnenie v oblasti optimálneho navrhovania konštrukcií strojov, stavebných konštrukcií a priemyselných výrobkov, technologických celkov a zariadení. Vo svojej práci využíva softvérové inžinierske prostriedky ako sú: AutoCAD, Inventor, Pro-Engineer, Mechanical Desktop, Solid Edge, Ideas, Catia, Matlab, Mathematica, , MathCAD, Maple, Ansys, Adina, Marc, Cosmos, Nexis, Sysworld, Adams, a iné. Dokáže modelovať, simulovať a analyzovať rôzne typy polí oddelene, alebo v interakcii ako viazaný problém tak v makromechanických sústavách, ako aj v mikro- a nanoštruktúrach. Formulovaný technický problém si vie naprogramovať do počítačového programu a transformovať do konštrukčného riešenia.

Absolvent doktorandského stupňa štúdia

Aplikovaná mechanika Philosophie doctor-PhD. - pozná súčasný stav rozvoja študijného odboru, ovláda a tvorivo rozvíja vedecké metódy výpočtu, simulácie a verifikácie modelových riešení a tvorí sofvér pre nové aplikácie v rôznych oblastiach technickej praxe a interdisciplinárneho inžinierstva. Rozvíja počítačovo orientované a inžinierske výpočtové metódy a aplikuje ich pri návrhu mechanických sústav v strojárstve, v stavebníctve, v priemysle a elektrotechnike. Formuluje matematicko-fyzikálne modely mechanických polí a ich interakcií v klasických i nových technologických materiáloch ako sú kompozity, smart materiály, piezoelektrické materiály, a pod. Rozvíja experimentálne metódy mechaniky a uplatňuje ich v spojení s výpočtovými metódami pri identifikácii a analýze mechanických prvkov a sústav, ako aj pri stanovovaní ich spoľahlivosti a životnosti.


Copyright © KAME 2013