Aktuálne informácie o dianí na našej katedre

KONFERENCIA MMS 2017

XXII. Slovensko - Poľská Vedecká Konferencia Machine Modeling and Simulations MMS 2017

Katedra aplikovanej mechaniky Strojníckej fakulty Žilinskej Univerzity je hlavným organizátorom XXII. Slovensko - Poľskej Vedeckej Konferencie Machine Modeling and Simulations MMS 2017.

Exkurzia v Aero Vodochody

V dňoch 4. - 6.4.2017 KAME organizovala Exkurziu do Prahy, ktorej sa zúčastnili študenti prvého a druhého ročníka inžinierského študia v štúdijnom programe Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve. Navštívili firmu AERO Vodochody AEROSPACE a.s., ktorá je historicky nejväčším výrobcom cvičných prúdových lietadiel na svete.

Univerzita Jána Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem udelila Dr.h.c. prof. Ing. Milanovi Žmindákovi, CSc. čestnú hodnosť DOKTOR HONORIS CAUSA v odbore Strojárenská technológia

Univerzita Jána Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem udelila Dr.h.c. prof. Ing. Milanovi Žmindákovi, CSc. čestnú hodnosť DOKTOR HONORIS CAUSA v odbore Strojárenská technológia za významné zásluhy o rozvoj aplikovanej mechaniky a využitia metódy konečných prvkov a bezsieťových metód, hlavne pri riešení dosiek a škrupín, ďalej za zásluhy o rozvoj aplikovanej mechaniky na fakulte a významný podiel na výchove doktorandov a príprave nových študijných programov v oblasti konštrukcii strojov. Dosiahnuté výsledky sú používané vo výskumnej a výrobnej sfére.

Návrh tém bakalárskych a diplomových prác na školský rok 2016/2017

Katedra aplikovanej mechaniky vyhlásila témy záverečných prác pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia. (Pre bližšie informácie kliknite na obrázok.)

Konferencia Dynamika tuhých a deformovatelných těles - DTDT 2016

Naši pracovníci a doktorandi sa zúčastnili na konferencii Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2016 v Ústí nad Labem. Hlavnými témami konferencie boli: kmitanie telies a sústav telies, dynamika poddajnýchných telies, dynamika stavebných konštrukcií, analytické, numerické a experimentálne metody v mechanike, dynamika vozidel a riadenie dynamických systémov.

Exkurzia vo Výskumnom ústave dopravy Žilina

V dňoch 5.10.2016 sa študenti nášho študijného programu (Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve) zúčastnili exkurzie na Výskumnom ústave dopravy v Žiline. Súčasťou exkurzie bola prednáška a návšteva pracoviska pre realizáciu únavových skúšok pre prax.

XXI. Slovensko-Poľská vedecká konferencia Machine Modeling and Simulation – MMS 2016.

Katedra aplikovanej mechaniky sa zúčastnila 21. ročníka Slovensko-Poľskej vedeckej konferencie Machine Modeling and Simulation 2016 v Poľskom Hucisku.

Konferencia Experimentální a výpočtové metody v inženýrství - EVM 2016

Naši doktorandi sa zúčastnili na konferencii Experimentální a výpočtové metody v inženýrství 2016 v Ústí nad Labem. Hlavnými témami konferencie boli: experimentálne, numerické a analytické metódy v mechanike, biomechanike, termo a hydromechanike, strojných a stavebných konštrukcí a aplikácia nových metód v strojárskej technológii.

Exkurzia TATRA

V dňoch 18.-19.11.2015 sa študenti nášho študijného programu (Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve) a bakalári, ktorí majú záujem na náš š.p. nastúpiť, zúčastnili exkurzie v TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice. Súčasčou exkurzie bola návšteva Technického múzea Tatra.

Návrh tém bakalárskych a diplomových prác na školský rok 2015/2016

Katedra aplikovanej mechaniky vyhlásila témy záverečných prác pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia. (Pre bližšie informácie kliknite na obrázok.)

Školenie MSC Software

Naši doktorandi sa zúčastnili školenia firmy MSC. Školenie zahŕňalo software: ADAMS, MARC, NASTRAN, PATRAN.

Návšteva dr. hab inż. Leszka Radziszewského

Našu katedru navštívil dr. hab inż. Leszek Radziszewski z Technickej Univerzity Kielce, ktorý prednášal na témy: Konštrukcia cyklistických prilieb, Biomechanické kritériá urazov hlavy a Ochranné materiály.

11. medzinárodná konferencia Mechatronics 2015

21-23. septembra sa uskutočnila medzinárodná konferencia Mechatronics 2015 vo Varšave. Za našu katedru sa zúčastnili doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD. a Ing. Lenka Jakubovičová, PhD.

Konferencia Dynamika tuhých a deformovatelných těles - DTDT 2015

Naši doktorandi sa zúčastnili na konferencii Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2015 v Ústí nad Labem. Hlavnými témami konferencie boli: kmitanie telies a sústav telies, dynamika poddajnýchných telies, dynamika stavebných konštrukcií, analytické, numerické a experimentálne metody v mechanike, dynamika vozidel a riadenie dynamických systémov.

XX. Slovensko-Poľská vedecká konferencia Machine Modeling and Simulation – MMS 2015.

Katedra aplikovanej mechaniky sa zúčastnila 20. ročníka Slovensko-Poľskej vedeckej konferencie Machine Modeling and Simulation 2015 v Terchovej.

Školenie MSC ADAMS

Na našej katedre sa uskutočnilo pravidelné školenie softwaru MSC ADAMS. Školenie zabezpečili doc. Ing. František Palčák, PhD. a Ing. Vendelín Hók, PhD. z Autorizovaného školiaceho strediska pre MSC.ADAMS.

Konferencia Computational mechanics 2014

Prof. Žmindák a naši doktorandi sa zúčastnili 30. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou Computational mechanics 2014 v Plzni. Hlavnými témami konferencie boli: dynamika mechanických sústav, mechatronika a vibrácie, lomová mechanika, mechanika tekutín a interakcia tekutiny z konštrukciou, termodynamika, biomechanika, heterogénne médiá a viacškálové problémy.

Konferencia Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2014

Naši doktorandi sa zúčastnili na konferencii Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2014 v Ústí nad Labem. Hlavnými témami konferencie boli: kmitanie telies a sústav telies, dynamika poddajnýchných telies, dynamika stavebných konštrukcií, analytické, numerické a experimentálne metody v mechanike, dynamika vozidel a riadenie dynamických systémov.

XIX. Poľsko-Slovenská vedecká konferencia Machine Modeling and Simulation – MMS 2014.

Doc. Sapietová, doc. Dekýš a naši doktorandi sa zúčastnili 19. ročníka Poľsko-Slovenskej vedeckej konferencie Machine Modeling and Simulation 2014 vo Varšave.

Návšteva prof. Manga

Našu katedru navštívil prof. Herbert A. Mang - čestný člen Slovenskej Akadémie Vied a bývalý prezident Rakúskej Akadémie Vied. Prednášal na tému výpočtová mechanika a jej aplikácie.

XVIII. Slovensko - Poľská Vedecká Konferencia

Katedra aplikovanej mechaniky Strojníckej fakulty Žilinskej Univerzity je hlavným organizátorom XVIII. Slovensko - Poľskej Vedeckej Konferencie.

Video o katedre

Dekan Strojníckej fakulty, vtom čase vedúci Katedry aplikovanej mechaniky Prof. Dr. Ing. Milan Sága rozpráva o histórii a štúdiu na Katedre aplikovanej mechaniky.


Copyright © KAME 2013