Odbor aplikovaná mechanika

Aplikovaná mechanika je kráľovskou disciplínou inžinierstva, pretože je jeho teoretickým i aplikačným základom. Nové technológie vyžadujú inžinierov s tvorivým myslením a vzdelaním. Aplikovaná mechanika dáva fyzikálne a matematické základy pre skúmanie, modelovanie a optimálny návrh mechanických prvkov a sústav analytickými , experimentálnymi a numerickými metódami, s využitím najmodernejšej prístrojovej, meracej a výpočtovej techniky. Najmä rozvoj numerických metód (Metóda konečných prvkov - MKP, Metóda hraničných prvkov - MHP, Bezsieťové metódy, a iné) a informačných technológii vyžaduje absolventov s multidisciplinárnymi znalosťami z mechaniky, biomechaniky, termomechaniky, mechaniky tekutín, prúdenia, akustiky a viazaných elektro-termo-mechanických polí, a informatiky. Schopnosťou riešiť takéto úlohy je podmienený ďalší rozvoj mechatroniky, mikro- a nano- technologických systémov, ako aj vývoj nových materiálov, priemyselných výrobkov a konštrukcií. Správny návrh prvkov a sústav po mechanickej stránke je nevyhnutnou podmienkou pre ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku vo všetkých výrobných hospodárskych odvetviach ako je energetika, všeobecné strojárstvo, automobilový a iný dopravný priemysel, stavebníctvo, elektrické stroje a prístroje, robotika, ale aj biomedicínska technika. Rozvoj komplexných CAD a CAE systémov vyžaduje vyškolenie odborníkov nielen na ich kompetentné nasadenie a využívanie v konštrukčnej a projektantskej praxi, ale aj na ich samotný vývoj a zdokonaľovanie o nové vedecké poznatky. Aplikovaná mechanika dáva tiež prostriedky na výskum mnohých zložitých fyzikálnych javov v prírode s cieľom zníženia ich negatívneho vplyvu na životné prostredie a človeka.

Absolvent odboru Aplikovaná mechanika nájde uplatnenie vo všetkých odboroch strojárenstva, stavebníctva a elektrotechniky zameraných na projektovanie, navrhovanie a konštruovanie, ako aj technickú diagnostiku mechanických porúch a prevádzkového stavu strojov a konštrukcií. Uplatní sa aj pri tvorbe softvéru zameraného na virtuálne prototypovanie, expertné systémy a modelovanie a simuláciu mechanických javov.


Copyright © KAME 2013