Záverečné práce
Návrh tém bakalárskych prác na školský rok 2016/2017
Názov práce Anotácia Vedúci práce Predbežný záujemca
Pevnostná a deformačná analýza rámu bicykla Ing. Marián Handrik, PhD. Jakub Žársky
Odhad životnosti zváranej konštrukcie Ing. Marián Handrik, PhD.
Mechanizmus uťahovania skrutiek a vplyv na rozloženie napätí Ing. Lenka Jakubovičová, PhD. Patrik Čech
Analýza nosníkovej sústavy stožiaru Ing. Lenka Jakubovičová, PhD. Hároník Matej
Využite infračervenej kamery pri analýze vlastností kompozitov. Materiály majú rôzne vlastnosti vzhľadom k rôznym vlnovým dĺžkam žiarenia. Významným parametrom je emisivita. Práca bude obsahovať oboznámenie sa s problematikou, prehľad emisivity vybraných materiálov v MWIR a LWIR a bude vykované meranie emisivity na vybranom kompozitnom materiáli. doc. Ing. Vladimír Dekýš, CSc. Ľubomír Imrišek
Experimentálne určenie tlmenia. Po vybudení kompozitnej tyče bue merané jej kmitanie. Údaje z merania budú spracované s cieľom určenia tlmenia pre rôzne vybudené vlastné frekvencie. doc. Ing. Vladimír Dekýš, CSc
Návrh a pevnostná kontrola upínača skúšobných tyčí na únavu pre multiaxiálne únavové zariadenie. Ing. Peter Kopas, PhD. Horečný
Analýza a syntéza mechanizmov z pohľadu ich mechanických vlastností. Predmetom práce bude špecifikácia vhodných metodík a programových a technických prostriedkov pre spracovanie a vyhodnotenie dynamických parametrov vybraných typov mechanizmov. doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
Ideový návrh a optimalizácia modulárneho dopravného systému v gumárenskom priemysle. doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD. Juraj Kubala
Pevnostná a deformačná analýza potrubia pre taviacu pec. Ing. Milan Sapieta, PhD.
Využitie infračervenej kamery pre detekciu poškodenia zvarových spojov Ing. Milan Sapieta, PhD.
Modálna analýza jednoduchých kompozitných dosiek. Výpočet vlastných frekvencií a vlastných tvarov. Vývoj vlastného softvéru v MATLABe a verifikácia v ANSYS Workbench. Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Dynamická prechodová analýza kompozitných cylindrických škrupinových konštrukcií. Výpočet odozvy na bodové a spojité zaťaženie. Aplikácie v ANSYS Workbech a ADINA. Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Modelovanie a simulácia rázových dejov v tenkých doskách. Vývoj vlastného softvéru v MATLABE a aplikácia softvéru DYTRAN od MSC MARC. Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Modelovanie únavového poškodzovania kompozitných konštrukcií. Aplikácia v MSC Marc Fatigue s cieľom zvýšiť únavovú odolnosť konštrukcie Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Pevnostné výpočty zvarových spojov s uvažovaním napätosti v okolí trhlín. Aplikácia ANSYS Workbench a SYSWELD. Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Analýza akustických polí v MATLABe a ANSYSe. Vývoj vlastného softvéru a aplikácie v ANSYS Workbench. Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Konštrukčný návrh podvozku experimentálneho automobilu. Doc. Ing. Milan Vaško, PhD.
Dynamické riešenie vybraného mechanizmu v Matlabe Riešenie vybraného mechanizmu v prostredí Matlab v závislosti na čase. Využitie viacerých prístupov riešenia tejto úlohy a ich porovnanie. Ing. Zuzana Stankovičová
Komparačná štúdia efektívnosti stochastických globálnych optimalizačných metód pre riešenie multikriteriálnej optimalizácie prútových konštrukcií Naprogramovať optimalizačné metódy Monte Carlo, genetický algoritmus a particle swarm optimization v Matlabe. Overiť funkčnosť a otestovať efektívnosť daných metód na matematických funkciách (Rosenbrockova funkcia, Ackleyho funkcia, Leviho funkcia...). Zostaviť sériu testovacích úloh (vytvorenie MKP modelov prútových konštrukcií v matlabe, vytvorenie funkcií pre výpočet cieľovej funkcie). Porovnať efektívnosť metód Monte Carlo, genetický algoritmus a particle swarm optimization pri riešení problémov multikriteriálnej optimalizácie prútových konštrukcií. (Dostatočné skúsenosti s programovaním sú podmienkou.) Ing. Peter Pecháč
CFD analýza a návrh profilov lopatiek využívaných pre turbíny. Ing. Martin Močilan
Návrh a pevnostná analýza sedačky motocykla typu custom. Prehľad typov upnutí sedačiek na motocyklové rámy. Opis požiadaviek na sedenie na motocykli. Návrh tvaru sedačky a upnutia na rám motocykla v CAD programe. Pevnostná analýza upnutia sedačky a samotnej sedačky v CAE programe. Ing. Vladislav Baniari
Návrh tém diplomových prác na školský rok 2016/2017
Názov práce Anotácia Vedúci práce Predbežný záujemca
Analýza možnosti modelovania interakcie elastických telies v prúdiacej tekutine Ing. Marián Handrik, PhD.
Návrh experimentálneho zariadenia na meranie plastických vlastností materiálov Ing. Marián Handrik, PhD.
Pevnostná analýza plastového zvarového spoja dverového panela automobilu. Cieľom práce je citlivostná analýza (optimalizácia dizajnu) plastového zvarového spoja dverového panelu automobilu. Účelom je dosiahnuť najvyššiu možnú pevnosť spoja pri zachovaní objemu materiálu. Pri návrhu je potrebné použiť metodiku SixSigma. Ing. Pavol Novák, PhD. Peter Franko
Analýza priebehu kontaktnej sily po dĺžke telieska súdočkového ložiska. Práca je zameraná na vytvorenie vhodného objemového modelu dvojradového súdočkového ložiska integrovaného do okolitej konštrukcie. Cieľom práce je zistiť vplyv korekcie na rozloženie kontaktnej sily po dĺžke telieska. Ing. Pavol Novák, PhD. Pavol Dlhý
Návrh a pevnostná analýza kovovej mostnej konštrukcie Doc. Ing. Milan Vaško, PhD. Rác
Modelovacie zdrojov vibrácií v rotačných zariadeniach pomocou MSC.ADAMS doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
Realizácia a verifikácia konverzie dát z CT prostredia do prostredia pre mechanické analýzy doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
Experimentálna modálna analýza kompozitnej tyče. V práci bude vykonaná EMA na kompozitnej tyči. Budú diskutované rôzne spôsoby budenia a spracovania výsledkov s použitím SW ME scopeVES. Výstupom bude aj určenie tlmenia pre vybudené vlastné frekvencie. doc. Ing. Vladimír Dekýš, CSc.
Návrh a pevnostná kontrola upínača skúšobných tyčí na únavu pre multiaxiálne únavové zariadenie. Ing. Peter Kopas, PhD.
Numerické modelovanie poškodzovania kompozitných materiálov vystužených uhlíkovými vláknami. Predpokladá sa vývoj vlastného softvéru v MATLABe a jeho prepojenie s ANSYSom). Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Vývoj materiálového modelu pre návrh kryštalizačných tenkostenných nádob vyrobených z molybdénového plechu. Aplikácia v PAM-Stamp pre 3D, uvažuje sa aj s experimentálnou verifikáciou výsledkov, alebo porovnanie s inými komerčnými programami MKP). Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Analýza teplotných polí v heterogénnych konštrukciách vystužených vláknami. Aplikácia viacúrovňového modelovania v ANSYSe pre výpočet homogénnych teplotných vlastností Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Šírenie rázových vĺn v kovových a kompozitných materiáloch. Aplikácia v DYTRANe s MKP alebo LS-Dyna použitím metódy SPH. Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

Copyright © KAME 2013