doc. Ing. Milan Vaško, PhD.
zástupca vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť
NB05b
 
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Katedra aplikovanej mechaniky
Univerzitná 1
010 26 Žilina  
tel.: +421 41 513 2981
e-mail: milan.vasko@fstroj.uniza.skPružnosť a pevnosť 1

Okruh tém k teoretickej časti skúšky z Pružnosti a pevnosti 1Statika

Okruh tém k teoretickej časti skúšky zo StatikyTechnická mechanika a pružnosť (TMaP)

Informačný list k predmetu

Okruh tém k teoretickej časti skúšky z TMaP

Copyright © KAME 2013