Ing. Peter KOPAS PhD.
výskumný pracovník

Miestnosť: NB06
Telefón: 421 41 5132984
E-mail: peter.kopas@fstroj.uniza.sk

Vzdelanie:
Education:
 • Ing., Žilinská univerzita v Žiline, 2002
 • PhD., Žilinská univerzita v Žiline , 2007
 • Ing., Žilinská univerzita v Žiline, 2002
 • PhD., Žilinská univerzita v Žiline , 2007
Funkcie:
Functions:
Vedúci, zástupca a spoluriešiteľ projektov VEGA, KEGA, APVV
Manager, deputy and participant in projects VEGA, KEGA, APVV
Vedecká špecializácia:
Research specialization:
Výpočtová mechanika
Computational mechanics
Únavová životnosť materiálov
Fatigue life of materials
Medzné stavy a spoľahlivosť konštrukcií
Limit states and reliability of structures
Experimentálna mechanika
Experimental mechanics
Výučba predmetov:
Teaching courses:
1. stupeň
 • Technická mechanika a pružnosť
 • Pružnosť pevnosť 1
1st degree
 • Technical mechanics and elasticity
 • Elasticity and strength 1
2. stupeň
 • Medzné stavy a spoľahlivosť
 • Experimentálna mechanika
2nd degree
 • Limit states and reliability
 • Experimental mechanics

Copyright © KAME 2013