Doc. Ing. Vladimír Dekýš CSc.
pedagogický pracovník

Miestnosť: NB07
Telefón: 421 41 41 5132954
E-mail: vladimir.dekys@fstroj.uniza.sk

Vzdelanie:
Education:
 • Ing., Fakulta jaderná a fyzikálně inžinýrská, ČVUT Praha, 1981
 • CSc., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave, 1989
 • doc., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, 2007
 • MSc., Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, 1981
 • PhD., Institute of Materials & Machine Mechanics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 1989
 • Associate Professor, University of Žilina, Faculty of Mechanical engineering, 2007
Funkcie:
Functions:
Vedúci laboratória experimentálnej mechaniky
Head of the laboratory of experimental mechanics
Vedecká špecializácia:
Research specialization:
Dynamika
Dynamics
Experimentálne metódy
 • diagnostika
 • modálna analýza
 • analýza deformačných polí
 • infračervená termografia
 • akustická emisia
 • nedeštruktívne skúšanie (NDT)
Experimental methods
 • diagnostics
 • modal analysis
 • analysis of deformational fields
 • infrared termography
 • acoustic emission
 • non-destructive testing (NDT)
Pravdepodobnostné prístupy v mechanike
Probabilistic approaches in mechanics
Výučba predmetov:
Teaching courses:
1. stupeň
 • Dynamika
 • Kmitanie mechanických sústav
1st degree
 • Dynamics
 • Oscilation of mechanical systems
2. stupeň
 • Experimentálne metódy v mechanike 2
 • Aplikácie štatistiky v mechanike
2nd degree
 • Experimental methods in mechanics 2
 • Application of statistics in mechanics
3. stupeň
 • Experimetálne metódy v mechanike
3rd degree
 • Experimetal methods in mechanics

Copyright © KAME 2013