Aktuálne informácie o dianí na KAME
XXVI. Slovensko-Poľská vedecká konferencia
Machine Modeling and Simulations (MMS 2021)

Šiesti zamestnanci KAME sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie MMS 2021, ktorá sa konala v termíne 13.-15. september 2021 v Hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch. Vďaka zmierneným protipandemickým opatreniam mohli účastníci prezentovať svoje príspevky osobne.

XXV. Poľsko-Slovenská vedecká konferencia
Machine Modeling and Simulation (MMS 2020)

Zástupcovia Katedry aplikovanej mechaniky sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie MMS 2020, ktorá sa konala v termíne 8.-11. septembra 2020 v Hoteli Evita, Tleń, Poľsko. Z dôvodu pandemických opatrení kvôli COVID-19 sa príspevky prezentovali ON-LINE formou.

Medzinárodná vedecká konferencia Modelling of Mechanical
and Mechatronic Systems (MMaMS 2019)

Dvaja zástupcovia Katedry aplikovanej mechaniky sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie MMaMS 2019, ktorú organizovala Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach. Konferencia sa konala v Hoteli nad Przełomem, Sromowce Niżne, Poľsko v termíne 11.-13. septembra 2019. Svoje príspevky na konferencii prezentovali doc. Ing. Milan Vaško, PhD. a Ing. Jaroslav Majko.

XXIV. Slovensko-Poľská vedecká konferencia
Machine Modeling and Simulations (MMS 2019)

XXIV. Slovensko-Poľská vedecká konferencia Machine Modeling and Simulations sa konala 3.-6. septembra 2019 o Wellness hoteli Alexandra v Liptovskom Jáne. Konferencie sa štandardne aktívne zúčastnilo niekoľko zamestnancov aj doktorandov katedry.

XXIII. Poľsko-Slovenská vedecká konferencia
Machine Modeling and Simulation (MMS 2018)

Zamestnanci KAME sa zúčastnili 23. ročníka Poľsko-Slovenskej medzinárodnej vedeckej konferencie Machine Modeling and Simulation 2018. Konferencia sa konala 4.-7. septembra 2018 na zámku v Rydzyne v Poľsku.

XXII. Slovensko-Poľská vedecká konferencia
Machine Modeling and Simulations (MMS 2017)

Katedra aplikovanej mechaniky Strojníckej fakulty Žilinskej Univerzity je hlavným organizátorom XXII. Slovensko - Poľskej Vedeckej Konferencie Machine Modeling and Simulations MMS 2017.

Exkurzia v Aero Vodochody

V dňoch 4. - 6.4.2017 KAME organizovala Exkurziu do Prahy, ktorej sa zúčastnili študenti prvého a druhého ročníka inžinierského študia v štúdijnom programe Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve. Navštívili firmu AERO Vodochody AEROSPACE a.s., ktorá je historicky nejväčším výrobcom cvičných prúdových lietadiel na svete.

Udelenie Dr.h.c. profesorovi Milanovi Žmindákovi

Univerzita Jána Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem udelila Dr.h.c. prof. Ing. Milanovi Žmindákovi, CSc. čestnú hodnosť DOKTOR HONORIS CAUSA v odbore Strojárenská technológia za významné zásluhy o rozvoj aplikovanej mechaniky a využitia metódy konečných prvkov a bezsieťových metód, hlavne pri riešení dosiek a škrupín, ďalej za zásluhy o rozvoj aplikovanej mechaniky na fakulte a významný podiel na výchove doktorandov a príprave nových študijných programov v oblasti konštrukcii strojov. Dosiahnuté výsledky sú používané vo výskumnej a výrobnej sfére.

Konferencia Dynamika tuhých a deformovatelných
těles (DTDT 2016)

Naši pracovníci a doktorandi sa zúčastnili na konferencii Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2016 v Ústí nad Labem. Hlavnými témami konferencie boli: kmitanie telies a sústav telies, dynamika poddajnýchných telies, dynamika stavebných konštrukcií, analytické, numerické a experimentálne metody v mechanike, dynamika vozidel a riadenie dynamických systémov.

Exkurzia vo Výskumnom ústave dopravy Žilina

V dňoch 5.10.2016 sa študenti nášho študijného programu (Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve) zúčastnili exkurzie na Výskumnom ústave dopravy v Žiline. Súčasťou exkurzie bola prednáška a návšteva pracoviska pre realizáciu únavových skúšok pre prax.

XXI. Poľsko-Slovenská vedecká konferencia
Machine Modeling and Simulation (MMS 2016)

Katedra aplikovanej mechaniky sa zúčastnila 21. ročníka Slovensko-Poľskej vedeckej konferencie Machine Modeling and Simulation 2016 v Poľskom Hucisku.

Konferencia Experimentální a výpočtové metody
v inženýrství (EVM 2016)

Naši doktorandi sa zúčastnili na konferencii Experimentální a výpočtové metody v inženýrství 2016 v Ústí nad Labem. Hlavnými témami konferencie boli: experimentálne, numerické a analytické metódy v mechanike, biomechanike, termo a hydromechanike, strojných a stavebných konštrukcí a aplikácia nových metód v strojárskej technológii.

Exkurzia v TATRA Kopřivnice

V dňoch 18.-19.11.2015 sa študenti nášho študijného programu (Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve) a bakalári, ktorí majú záujem na náš š.p. nastúpiť, zúčastnili exkurzie v TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice. Súčasčou exkurzie bola návšteva Technického múzea Tatra.

Školenie MSC Software

Naši doktorandi sa zúčastnili školenia firmy MSC. Školenie zahŕňalo software: ADAMS, MARC, NASTRAN, PATRAN.

Návšteva dr. hab inż. Leszka Radziszewského

Našu katedru navštívil dr. hab inż. Leszek Radziszewski z Technickej Univerzity Kielce, ktorý prednášal na témy: Konštrukcia cyklistických prilieb, Biomechanické kritériá urazov hlavy a Ochranné materiály.

11. medzinárodná konferencia Mechatronics 2015

21-23. septembra sa uskutočnila medzinárodná konferencia Mechatronics 2015 vo Varšave. Za našu katedru sa zúčastnili doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD. a Ing. Lenka Jakubovičová, PhD.

Konferencia Dynamika tuhých a deformovatelných
těles (DTDT 2015)

Naši doktorandi sa zúčastnili na konferencii Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2015 v Ústí nad Labem. Hlavnými témami konferencie boli: kmitanie telies a sústav telies, dynamika poddajnýchných telies, dynamika stavebných konštrukcií, analytické, numerické a experimentálne metody v mechanike, dynamika vozidel a riadenie dynamických systémov.

XX. Slovensko-Poľská vedecká konferencia
Machine Modeling and Simulation (MMS 2015)

Katedra aplikovanej mechaniky sa zúčastnila 20. ročníka Slovensko-Poľskej vedeckej konferencie Machine Modeling and Simulation 2015 v Terchovej.

Školenie MSC ADAMS

Na našej katedre sa uskutočnilo pravidelné školenie softwaru MSC ADAMS. Školenie zabezpečili doc. Ing. František Palčák, PhD. a Ing. Vendelín Hók, PhD. z Autorizovaného školiaceho strediska pre MSC.ADAMS.

Konferencia Computational Mechanics 2014

Prof. Žmindák a naši doktorandi sa zúčastnili 30. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou Computational mechanics 2014 v Plzni. Hlavnými témami konferencie boli: dynamika mechanických sústav, mechatronika a vibrácie, lomová mechanika, mechanika tekutín a interakcia tekutiny z konštrukciou, termodynamika, biomechanika, heterogénne médiá a viacškálové problémy.

Konferencia Dynamika tuhých a deformovatelných
těles 2014

Naši doktorandi sa zúčastnili na konferencii Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2014 v Ústí nad Labem. Hlavnými témami konferencie boli: kmitanie telies a sústav telies, dynamika poddajnýchných telies, dynamika stavebných konštrukcií, analytické, numerické a experimentálne metody v mechanike, dynamika vozidel a riadenie dynamických systémov.

XIX. Poľsko-Slovenská vedecká konferencia
Machine Modeling and Simulation (MMS 2014)

Doc. Sapietová, doc. Dekýš a naši doktorandi sa zúčastnili 19. ročníka Poľsko-Slovenskej vedeckej konferencie Machine Modeling and Simulation 2014 vo Varšave.

Návšteva prof. Manga

Našu katedru navštívil prof. Herbert A. Mang - čestný člen Slovenskej Akadémie Vied a bývalý prezident Rakúskej Akadémie Vied. Prednášal na tému výpočtová mechanika a jej aplikácie.

XVIII. Slovensko-Poľská vedecká konferencia
Machine Modeling and Simulation (MMS 2013)

Katedra aplikovanej mechaniky Strojníckej fakulty Žilinskej Univerzity je hlavným organizátorom XVIII. Slovensko - Poľskej Vedeckej Konferencie.


© KAME 2013 - 2022