Záverečné práce
Návrh tém bakalárskych prác na školský rok 2015/2016
Názov práce Anotácia Vedúci práce Predbežný záujemca
Konštrukčný návrh a pevnostná analýza vystuženia samonosnej konštrukcie motorového vozňa Ing. Marián Handrik, PhD. Rastislav Bôtoš
Využite infračervenej kamery pri analýze vlastností kompozitov. Materiály majú rôzne vlastnosti vzhľadom k rôznym vlnovým dĺžkam žiarenia. Významným parametrom je emisivita. Práca bude obsahovať literárny prehľad emisivity kompozitov a bude vykované meranie emisivity na vybranom kompozitnom materiáli. doc. Ing. Vladimír Dekýš, CSc.
Nedeštruktívne skúšanie kompozitov s využitím infrakamery. Po vybudení objektu vysokovýkonným tepelným zdrojom je registrovaná odozva žiarenia objektu v infračervenom spektre. Vyhodnotenie infragramov poskytuje informácie o poškodení analyzovaného objektu. Cieľom práce je oboznámenie sa s problematikou a rozbor výsledkov merania kompozitného objektu. doc. Ing. Vladimír Dekýš, CSc
Konštrukčný návrh upínacích čelustí pre upnutie plochých únavových tyčí namáhaých biaxiálnym cyklickým zaťažovaním. Ing. Peter Kopas, PhD.
Počítačové spracovanie a vyhodnotenie parametrov mechanizmov z pohľadu ich mechanických vlastností. Predmetom práce bude špecifikácia vhodných metodík a programových a technických prostriedkov pre spracovanie a vyhodnotenie dynamických parametrov vybraných typov mechanizmov. doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD. Michal Sekerka
Rozbor uloženia a pôsobenia zaťažujúcich síl na mechanické vlastnosti skúšaného nosníka Analytické a numerické (v MSC. ADAMS) riešenie zaťaženého nosníka s valcovými a translačnými väzbami. Zmena väzieb má vplyv na zaťaženie nosníka. Cieľom práce je vykonať analýzu týchto vplyvov. doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
Vybrané metódy dynamickej analýzy a syntézy viazaných mechanických sústav. doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD. Juraj Bukovan
Využitie infračervenej kamery pre detekciu poškodenia zvarových spojov Ing. Milan Sapieta, PhD.
Modálna analýza jednoduchých kompozitných dosiek. Výpočet vlastných frekvencií a vlastných tvarov. Vývoj vlastného softvéru v MATLABe a verifikácia v ANSYS Workbench. Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Dynamická prechodová analýza kompozitných cylindrických škrupinových konštrukcií. Výpočet odozvy na bodové a spojité zaťaženie. Aplikácie v ANSYS Workbech a ADINA. Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Modelovanie a simulácia rázových dejov v tenkých doskách. Vývoj vlastného softvéru v MATLABE a aplikácia softvéru DYTRAN od MSC MARC. Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Modelovanie únavového poškodzovania kompozitných konštrukcií. Aplikácia v MSC Marc Fatigue s cieľom zvýšiť únavovú odolnosť konštrukcie Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Pevnostné výpočty zvarových spojov s uvažovaním napätosti v okolí trhlín. Aplikácia ANSYS Workbench a SYSWELD. Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Analýza akustických polí v MATLABe a ANSYSe. Vývoj vlastného softvéru a aplikácie v ANSYS Workbench. Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Pevnostná analýza časti bloku hydraulickej prevodovky Ing. Lenka Jakubovičová, PhD.
Pevnostná analýza mostného žeriavu doc. Ing. Milan Vaško, PhD.
Návrh tém diplomových prác na školský rok 2015/2016
Názov práce Anotácia Vedúci práce Predbežný záujemca
Analýza možnosti modelovania interakcie elastických telies v prúdiacej tekutine Ing. Marián Handrik, PhD. Mária Štauderová
Analýza spracovania výsledkov z meraní akustickou emisiou. V priebehu únavovej skúšky železobetónového nosníku vystuženého kompozitnou lamelou boli zbierané údaje systémom akustickej emisie. Cieľom práce bude pochopenie princípov akustickej emisie a spracovanie výsledkov skúšok z týchto meraní. doc. Ing. Vladimír Dekýš, CSc.
Návrh vhodného kritéria pre hodnotenie únavového poškodenia vysokopevných zváraných ocelí namáhaných multiaxiálnym spôsobom zaťažovania. Ing. Peter Kopas, PhD.
Analýza vplyvu okrajových podmienok na mechanické vlastnosti skúšaného nosníka Riešený je 4 bodový nosník v MSC. ADAMS s parametrami rotačných a trnslačných väzieb ,a ktorých sa menia okrajové podmienky. Zmena podmienok má vplyv na tvary kmitov a vlastné frekvencie. Cieľom práce je vykonať analýzu týchto vplyvov. doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
Analýza vplyvu okrajových podmienok na kmitanie nosníka Riešený je 4 bodový nosník v MSC. ADAMS s parametrami rotačných a trnslačných väzieb ,a ktorých sa menia okrajové podmienky. Zmena podmienok má vplyv na tvary kmitov a vlastné frekvencie. Cieľom práce je vykonať analýzu týchto vplyvov. doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
Dynamická analýza rotačných strojov v prostredí MSC.ADAMS Cieľom práce bude príprava efektívnych modelov poruchových stavov rotačných strojov v MSC.ADAMS, s cieľom získať odozvu systému na tieto stavy podobným spôsobom, ako sú diagnostické merania kmitania. Súčasné modelovanie viacerých poruchových stavov umožní predikovať výstupy z diagnostiky, resp. analyzovať príčiny kmitania na základe diagnostických meraní. doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
Multisoftvérové riešenie pre syntézu viazaných mechanických sústav Cieľom práce bude navrhnúť a implementovať nové moderné teoretické a aplikačné prístupy pre modelovanie mechanických systémov tuhých i poddajných telies. Výstupom bude návrh efektívneho postupu vhodného multisoftvérového prepojenia existujúcich programov, čím sa získajú nové možnosti riešenia aj zložitejších konštrukčných celkov. doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
Citlivostná analýza parametrov lepeného spoja betón - CFRP. Jedná sa o simuláciu kohézneho spojenia (lepenia) kompozitnej lamely z uhlíkových vlákien a betónov vzorky. Betón bude modelovaný pomocou prvkov solid65, ktoré umožňujú určovať tvar a rozmery trhlín v betóne Ing. Pavol Novák, PhD.
Aerodynamické charakteristiky karosérie športového elektromobilu Práca by sa zaoberala výpočtom koeficientu odporu vzduchu pretekárskeho elektromobilu, prípadne jeho častí Ing. Pavol Novák, PhD.
Numerické modelovanie poškodzovania kompozitných materiálov vystužených uhlíkovými vláknami. Predpokladá sa vývoj vlastného softvéru v MATLABe a jeho prepojenie s ANSYSom). Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Vývoj materiálového modelu pre návrh kryštalizačných tenkostenných nádob vyrobených z molybdénového plechu. Aplikácia v PAM-Stamp pre 3D, uvažuje sa aj s experimentálnou verifikáciou výsledkov, alebo porovnanie s inými komerčnými programami MKP). Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Analýza teplotných polí v heterogénnych konštrukciách vystužených vláknami. Aplikácia viacúrovňového modelovania v ANSYSe pre výpočet homogénnych teplotných vlastností Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Šírenie rázových vĺn v kovových a kompozitných materiáloch. Aplikácia v DYTRANe s MKP alebo LS-Dyna použitím metódy SPH. Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Pevnostná analýza spojená s kontaktnou analýzou celého bloku hydraulickej prevodovky Ing. Lenka Jakubovičová, PhD.
Konštrukčný návrh, pevnostná anlýza a optimalizácia nosného rámu lokomotívy doc. Ing. Milan Vaško, PhD.

Copyright © KAME 2013