Predmety

Bakalárske štúdium Inžinierske štúdium

Inžinierske štúdium - povinné predmety

Pružnosťa pevnosť 2
1. ročník, zimný semester
garantuje: prof. Dr. Ing. Milan Sága
zabezpečuje: prof. Dr. Ing. Milan Sága

Cieľom predmetu je rozšíriť informácie z predmetu PPI. Predložiť študentom ďalšie metódy a postupy, pomocou ktorých analyzujeme namáhanie a pretváranie rovinných aj priestorových telies a prípadne ich sústav.

Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá analýzou napätosti a deformácie nosných konštrukcií a ich prvkov namáhaných nad medzou sklzu, krútením prútov s nekruhovým prierezom a analýzou vybraných rotačne symetrických úloh. Tiež je prednášaná problematika dimenzovania vzhľadom na únavu a analýza konštrukcií pomocou maticových metód so zameraním na metódu konečných prvkov.
Viac informácií

Výpočtová mechanika 1
1. ročník, zimný semester
garantuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
zabezpečuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s numerickými základmi modelovania konštrukcií a kontinua pomocou konečných a hraničných prvkov, konečných objemov a bezprvkových metód. Prezentované sú modely pre statiku a dynamiku konštrukcií, počítačovú mechaniku tekutín a akustiku s numerickými aplikáciami.

Stručná osnova predmetu:
Formulácia metódy konečných prvkov pomocou posunutí (izoparametrické 2D prvky, matica tuhosti prvku, numerická integrácia, výpočet napätí). Prvky vyššieho rádu, statické ekvivalentné zaťaženia. 3D, doskové a škrupinové prvky. Metóda hraničných prvkov - základné princípy. Trefftzovské funkcie, multi-domain formulácie založené na princípe reciprocity. Vyhladzovanie napätí, odhad chýb a adaptívne riešenie. Počítačová dynamika tekutín (PDT) - metóda konečných prvkov. Počítačová dynamika tekutín, (PDT) - metóda hraničných prvkov. Kmitanie, modálna analýza. Explicitná a implicitná časová integrácia. Metóda konečných objemov (MKO) pre PDT a telesá. Bezprvkové metódy.
Viac informácií

Modelovanie a výpočty MKP 1
1. ročník, zimný semester
garantuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
zabezpečuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

Cieľom predmetu je ukázať praktické aspekty modelovania v MKP. Pozornosť je sústredená na modelovanie lineárnych problémov staticky a dynamicky zaťažených konštrukcií zložených z prútových, nosníkových, telesových a škrupinových prvkov.

Stručná osnova predmetu:
Modelovanie MKP a všeobecné úvahy. Všeobecný postprocessing. Typy konečných prvkov (rovinná napätosť, rovinná deformácia, osovosymetrické telesá). 3D konečné prvky. Dosky, škrupiny a telesá. Materialove vlastnosti: Izotropné, ortotropné, anizotropné. Statické a geometrické okrajové podmienky. Symetria a antisymetria. Tvorba modelu. Objemové modelovanie a priame generovanie. Boolovské operácie. Atribúty prvkov. Importovanie objemových modelov z CAD systémov. Prútové a nosníkové prvky. Vstupné údaje. Post-procesing. Analýza 2D konštrukcií. Špeciálne prvky. Prvky lomovej mechaniky. Koncentrácia napätí. Dynamická analýza konštrukcií. Harmonická a prechodová analýza. Analýza konštrukcií s tlmením.
Viac informácií

Optimalizácia konštrukcií
1. ročník, letný semester
garantuje: prof. Dr. Ing. Milan Sága
zabezpečuje: prof. Dr. Ing. Milan Sága

Cieľom predmetu je naučiť poslucháčov aplikovanie optimalizačných postupov pri počitačovom navrhovaní konštrukčných uzlov prípadne aj celých konštrukčných systémov. Budú prednesené základné informácie z teórie optimálizácie a jej aplikácie na mechanické modely.

Stručná osnova predmetu:
Predmet predkladá poslucháčom prehľad najpoužívanejších postupov na navrhovanie vybraných parametrov konštrukcií s cieľom zlepšiť ich prevádzkové vlastnosti. Študenti sa naučia formulovať cieľovú funkciu, ako aj vedľajšie, resp. obmedzujúce podmienky pre rôzne úlohy mechaniky a konštruovania strojných zariadení. Naučia sa moderné techniky dimenzovania z pohľadu vybraných pevnostných charakteristík, prípadne niektorých dynamických vlastností vyšetrovaných virtuálnych modelov.
Viac informácií

Výpočtová mechanika 2
1. ročník, letný semester
garantuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
zabezpečuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

Študenti sú oboznamovaní s nelineárnym správaním sa konštrukcií (veľké posunutia a rotácie, materiálové nelinearity, kontakt telies) a kontinua a s modelovaním týchto efektov pomocou metódy konečných prvkov, metódy hraničných prvkov a iných metód. To znamená, že len dobré pochopenie nelineárneho správania sa zaru?uje ich správne modelovanie.

Stručná osnova predmetu:
Nonlineárne (NL) správanie sa konštrukcií. Teória nelineárnych deformácií a napätí. Totálna a upravená Lagrangeová formulácia. Plasticita, lomová mechanika a porušovanie. Formulácie založené na nelinárnej reciprocite. Hyperelasticita. Vyhladzovanie napätí v NL MKP/MHP. Výpočtová mechanika tekutín - Navier - Stokesove rovnice, MKP a MKO. Kontakt, kríp.
Viac informácií

Modelovanie a výpočty MKP 2
1. ročník, letný semester
garantuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
zabezpečuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

V predmete sa venujeme praktickým aspektom modelovania dynamicky zaťažených lineárnych konštrukcií. Zaťaženie je definované použitím spektra alebo spektrálnej výkonovej hustoty. V ďalšom je pozornosť zameraná na analýzu nelineárnych konštrukcií s uvažovaním geometrických a materiálových nelinearít. Uvedené sú materiálové modely a problémy krípu materiálov, riešenie kontaktu telies a postupy adaptívneho sieťovania.

Stručná osnova predmetu:
Spektrálna analýza konštrukcií. Čo je spektrum? Spektrum odozvy. Stochastické kmitanie konštrukcií s jedným a dvoma stupňami voľnosti. Stochastické kmitanie konšttrukcií s n stupňami voľnosti. Nelineárna statická analýza. Zdroje nelinearít. Materialové a geometrické nelinearity. Geometrické nelinearity. Napäťové a spinové spevňovanie materiálov. Analýza kolapsu konštrukcií a lineárny vzper.Výpočet kritických zaťažení. Materialové nelinearity. Bilineárne a multilineárne spevňovanie materiálov. Modelovanie hyperelastických materálov. Kríp. Visko-plasticita a visko-elasticita. Kontakt telies. Definovanie základných pojmov. Kontaktný a cieľový povrch. Adaptívne sieťovanie, p-metóda, h-metóda.
Viac informácií

Aplikácia numerických metód v technike
2. ročník, zimný semester
garantuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
zabezpečuje: prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

Cieľom predmetu je rozšíriť poznatky o modelovaní pomocou metódy konečných prvkov (MKP) v ďalších oblastiach techniky ako sú: teplotné polia v konštrukciách, telesách a tekutinách, prúdenie tekutín, kmitanie tekutín, interakcia polí rôzneho druhu, elasto-hydro-dynamika a mazanie akustika, piezoelektrické a magnetické polia.

Stručná osnova predmetu:
Prenos tepla-základné rovnice, okrajové a počiatočné podmienky. Konvekcia a radiácia. Typy teplotných analýz. Stacionárna a nestacionárna analýza. Združené problémy. Formulácia MKP pre stacionárnu teplotnú analýzu. Špeciálne typy prvkov. Postup riešenia teplotných problémov v konečnoprvkových programoch (ADINA, ANSYS). Prúdenie tekutín- základné rovnice. Navier- Stokesove rovnice. Konštitutívne vzťahy. Typy analýz: Laminárne alebo turbulentné. Teplotné alebo adiabatické. Stlačiteľné alebo nestlačiteľné. Newtonovské alebo Ne-Newtonovské Potencialova a prúdova funkcia. Galerkinova formulácia MKP pre potencialové prúdenie. Diskretizácia Navier-Stokesových rovníc, rovnice kontinuity a energetickej rovnice. Postup riešenia prúdenia tekutín v kone?noprvkových programoch (ADINA, FLOTRAN). Hydrodynamické mazanie. Formulácia MKP pre radiálne ložiská. Združené analýzy. Formulácia MKP pre akustiku. Diskretizácia vlnovej rovnice. Interakcia akustických polí s konštrukciami.
Viac informácií

Inžinierske štúdium - voliteľné predmety

Experimentálne metódy v mechanike 2
1. ročník, zimný semester
garantuje: doc. Ing. Vladimír Dekýš CSc.
zabezpečuje: doc. Ing. Vladimír Dekýš CSc.

Cieľom predmetu je informovať poslucháčov o postupoch meraní, ktoré poskytujú vstupné údaje a tiež korigujú a verifikujú výpočtové modely v mechanike. Získajú praktické skúsenosti s konfiguráciou virtuálnych meracích prístrojov v prostredí LabWIEV, vykonaním merania spracovaním nameraných údajov a interpretáciou výsledkov. Problémy sú riešené tak, aby ich výsledky boli porovnateľné s počítačovými simuláciami v prostredí ANSYS. Syntéza poznatkov mechaniky a interpretácie meraní má vytvoriť predpoklady pre diagnostikovanie základných porúch strojných zariadení.

Stručná osnova predmetu:
Analýzy nameraných údajov: chyby a variabilita meraní, štatistická analýza jednorozmerných a viac-rozmerných údajov, lineárne regresné modely, korelácia. Úvod do identifikácie náhodných procesov - klasifikácia, charakteristiky, spracovanie realizácií v časovej a frekvenčnej oblasti. Tenzometria a meranie napätosti (pretvorenia), vibra?né merania, merania teplôt. Meracia technika na báze PC. Programové prostredie LabVIEW, tvorba virtuálnych meracích prístrojov. Úvod do experimentálnej modálnej analýzy a vibračnej diagnostiky.
Viac informácií

Dynamika sústav telies
1. ročník, letný semester
garantuje: doc. Ing. Vladimír Dekýš CSc.
zabezpečuje: doc. Ing. Vladimír Dekýš CSc.

Predmet popisuje základné princípy kinematiky a dynamiky sústav telies. Začína tradičným vektorovým prístupom a prechádza k maticovej metóde ako najvhodnejšej pre počítač.

Stručná osnova predmetu:
Štrukturálna analýza mechanických sústav. Analytická kinematika. Grafická kinematika. Kinematika bodu a telesa v maticovej formulácii. Základné pohyby. Kinematická analýza viazaných mechanických sústav s nižšími dvojicami. Analýza polohy, rýchlosti a zrýchlení. Kinematická analýza robotov a manipulátorov. Analytická statika. Princíp virtuálnych prác. Dynamická analýza sústavy telies. Dynamická analýza mechanizmu s pružnými členmi. Rovinný pohyb elastického nosníkového prvku. Elastický model štvorkĺbového mechanizmu.
Viac informácií

Medzné stavy a spoľahlivosť
1. ročník, zimný semester
garantuje: doc. Ing. Tibor Donič CSc.
zabezpečuje: doc. Ing. Tibor Donič CSc.

Cieom predmetu je rozšíriť vedomosti poslucháčov v oblasti pevnostného dimenzovania nosných prvkov konštrukcií, hlavne z pohľadu medzných stavov. Ďalšou úlohou predmetu je oboznámiť študentov s fundamentálnymi teóriami pružno-plastickej analýzy a základmi pravdepodobnostného dimenzovania.

Stručná osnova predmetu:
Predmet predkladá poslucháčom moderné prístupy riešenia konštrukcií vzh?adom na medznú únosnos?. Sú rozpracované dve základné teórie pružno-plastickej analýzy, t.j. teória plastických deformácií a teória plastického tečenia, pričom sú odvodené Prandtlove stavové rovnice. V druhej časti predmetu bude vykonaný rozbor základných metód pravdepodobnostného dimenzovania aj so stručnou analýzou potrebných štatistických veličín.
Viac informácií

Aplikácie štatistiky v mechanike
1. ročník, 2. semester
garantuje: prof. Dr. Ing. Milan Sága
zabezpečuje: prof. Dr. Ing. Milan Sága

Cieľom predmetu bude informovať poslucháčov o využití štatistických metód na analýzu mechanických sústav so zameraním na náhodné kmitanie lineárnych aj nelineárnych výpočtových modelov.

Stručná osnova predmetu:
V predmete budú poslucháči informovaní o základoch teórie náhodných procesov so zameraním na náhodné kmitanie. Budú prednesené metodiky riešenia lineárnych úloh mechaniky tuhých aj pružných telies. Okrem riešenia lineárnych úloh budú v centre pozornosti a úlohy náhodného kmitania nelineárnych systémov, pričom budú prezentované metódy tangenciálnej linearizácie, štatistickej linearizácie, štatistickej kvadratizácie, Monte Carlo simulácie, prípadne ich kombinácií. V pedagogickom procese bude využívaný programovací jazyk MATLAB.
Viac informácií


Copyright © KAME 2013