Ing. Peter PECHÁČ
doktorand

Miestnosť: NB08
Telefón: 421 41 5132965
E-mail: peter.pechac@fstroj.uniza.sk

Vzdelanie:
Education:
 • Bc., Dopravné stroje a zariadenia, Katedra konštruovania a častí strojov, Strojnícka fakulta, ŽU Žilina, 2012
 • Ing., Aplikovaná mechanika, Katedra aplikovanej mechaniky, Strojnícka fakulta, ŽU Žilina, 2014
 • Bc., Transport machines and equipment, Department of design and machine elements, Faculty of mechanical engineering, University of Žilina, 2012
 • Ing., Applied mechanics, Department of applied mechanics, Faculty of mechanical engineering, University of Žilina, 2014
Funkcie:
Functions:
Denný doktorand
Internal PhD. student
správca katedrovej web stránky
web administrator
Vedecká špecializácia:
Research specialization:
Optimalizácia konštrukcií
 • Fully stress design
 • Genetické algoritmy
 • Memetické algoritmy
Structural optimization
 • Fully stress design
 • Genetic algorithms
 • Memetic algorithms
Paralelné výpočty
Parallel computing
Umelé neurónové siete
Artificial neural networks
Výučba predmetov:
Teaching courses:
1. stupeň
 • Dynamika
 • Pružnosť pevnosť 1
 • Programovanie a technické výpočty v Matlabe
1st degree
 • Dynamics
 • Elasticity and strength 1
 • Programming and technical calculations in Matlab

Copyright © KAME 2013